Algemene voorwaarden

Ter inleiding

Deze algemene voorwaarden kunnen betrekking hebben op de overeenkomst van opdracht om de volgende dienst(en) uit te voeren door Atalanta Privacy Management & Consultancy:

 • Functionaris voor Gegevensbescherming-dienstverlening
 • AVG-projectmanagement
 • AVG-advies
 • Cursussen, workshops, lezingen of trainingen

De Opdrachtgever is degene die met Atalanta Privacy Management & Consultancy (verder: Atalanta Privacy) overeenkomt om een opdracht te verlenen voor een bepaalde periode en/of met het oog op een bepaald eindproduct tegen een vooraf bepaald tarief.

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden in dit document zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de Opdrachtgever sluit met Atalanta Privacy of sluit in vervolg op een bestaande overeenkomst.
 2. Afwijken van deze algemene voorwaarden kan alleen als Atalanta Privacy dat uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail overeenkomt met de Opdrachtgever. Wanneer dit gebeurt na het sluiten van de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaan die afspraken voor op deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Offerte en overeenkomst

 1. Atalanta Privacy verricht haar werkzaamheden op basis van een overeenkomst van opdracht (verder: de Overeenkomst).
 2. De Overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Atalanta Privacy stelt een offerte op waarin de werkzaamheden zijn omschreven tegen het bijbehorende tarief. Deze offerte bepaalt de inhoud van de Overeenkomst.
 4. De offerte is vrijblijvend.
 5. De Opdrachtgever heeft de offerte aanvaard wanneer hij daarmee schriftelijk of per e-mail nadrukkelijk heeft ingestemd.

Artikel 3 Derden

 1. Voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dat vereist kan Atalanta Privacy na overleg met de Opdrachtgever derden inschakelen.
 2. Atalanta Privacy is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

 Artikel 4 Bepalingen in verband met de specifieke werkzaamheden

Artikel 4.1 Functionaris voor Gegevensbescherming (FG)

 1. De Overeenkomst die betrekking heeft op het verrichten van FG-taken in de zin van artikel 39 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is tevens een dienstverleningsovereenkomst zoals bedoeld in art 37, zesde lid AVG.
 2. De Opdrachtgever draagt zorg voor bekendmaking van de contactgegevens van de FG, ook aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) door middel van het daarvoor beschikbare webformulier op de website van de AP.
 3. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat de FG naar behoren en tijdig wordt betrokken bij alle situaties waar het gaat om de bescherming van persoonsgegevens binnen de organisatie. Ook krijgt de FG toegang tot persoonsgegevens en verwerkersactiviteiten binnen de organisatie.
 4. De FG is onafhankelijk in het uitvoeren van haar taken.
 5. De FG rapporteert aan het hoogste leidinggevende niveau binnen de organisatie.
 6. De FG is bereikbaar voor alle vragen die samenhangen met de verwerking van persoonsgegevens binnen de organisatie, binnen de kaders die zijn afgesproken in de Overeenkomst.
 7. De geheimhoudingsplicht van de FG volgt uit de AVG en Uitvoeringswet AVG.
 8. De Opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk voor de juiste toepassing en naleving van de AVG en van de daarmee samenhangende wet- en regelgeving.

Artikel 4.2  Advies- en projectmatige opdrachten

 1. De Opdrachtgever stelt Atalanta Privacy tijdig op de hoogte van de feiten en omstandigheden die nodig zijn om de opdracht te kunnen vervullen.
 2. De opdracht eindigt met het opleveren van het overeengekomen product.

Artikel 4.3  Cursussen, workshops, lezingen of trainingen

 1. De Opdrachtgever zorgt voor de faciliteiten die nodig zijn voor het geven van de cursus, workshop, lezing of training, zoals in ieder geval indien benodigd de cursusruimte, beamer, internetaansluiting, schrijfmateriaal en versnaperingen.
 2. De Opdrachtgever zorgt voor het afhandelen van de inschrijvingen voor de cursus, workshop, lezing of training.
 3. De Opdrachtgever kan de cursus, workshop, lezing of training tot 14 dagen tevoren kosteloos annuleren.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

Artikel 5.1 Aansprakelijkstelling door Opdrachtgever

 1. Atalanta Privacy is op geen enkele wijze aansprakelijk, op welke rechtsgrond dan ook, voor enige vorm van schade die ontstaat in, tijdens of door de uitvoering van de overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. In het geval dat de aansprakelijkheid van Atalanta Privacy wel komt vast te staan, is de hoogte van de verschuldigde schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Atalanta Privacy uitkeert in het voorkomende geval. Wanneer de verzekeraar dit niet vergoedt, is de aansprakelijkheid van Atalanta Privacy beperkt tot maximaal de waarde van de overeenkomst waaruit de schade is voortgevloeid.
 3. Atalanta Privacy is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in ieder geval gevolgschade en imagoschade.
 4. Door Atalanta Privacy aansprakelijk te stellen schort de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet op.
 5. Anders dan de wettelijke verjaringstermijn hanteert Atalanta Privacy een verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van één jaar, waarvan Atalanta Privacy schriftelijk in kennis is gesteld. Buiten die termijn vervalt iedere aanspraak tot schadevergoeding.

Artikel 5.2 Aansprakelijkstelling door derden

 1. Atalanta Privacy wordt gevrijwaard tegen alle aanspraken van derden die verband houden met of voortvloeien uit de uitvoering van de Overeenkomst. Ook de kosten die Atalanta Privacy maakt voor een dergelijke aanspraak van een derde, vallen onder deze vrijwaring.

Artikel 6 Betalingsvoorwaarden

 1. De tarieven die Atalanta Privacy in de offerte vermeldt en in rekening brengt zijn exclusief BTW. De verschuldigde BTW en de overeengekomen vergoeding voor reis- en verblijfkosten worden opgeteld bij het aantal gewerkte uren tegen het uurtarief zoals afgesproken.
 2. Wanneer Atalanta Privacy een vaste prijs is overeengekomen met de Opdrachtgever, worden ook hier de verschuldigde BTW en reis- en verblijfkosten bij opgeteld.
 3. Atalanta Privacy zal de Opdrachtgever maandelijks een elektronische factuur sturen om het verschuldigde bedrag te voldoen. De Opdrachtgever stemt in met elektronische facturatie.
 4. De betalingstermijn voor de facturen die Atalanta Privacy verstuurt bedraagt 14 kalenderdagen na de factuurdatum. De factuur verrekenen of de betaling opschorten is niet mogelijk.
 5. Wanneer de Opdrachtgever de verplichting om te betalen niet nakomt, schort Atalanta Privacy haar werkzaamheden op tot het moment dat de factuur is voldaan. Wanneer dit leidt tot schade is Atalanta Privacy hiervoor niet aansprakelijk.
 6. Wanneer de Opdrachtgever de verplichting om te betalen niet nakomt is Opdrachtgever direct, na het aflopen van de betalingstermijn, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is tevens wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag vanaf de eerste dag na het aflopen van de betalingstermijn en gehouden tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

 Artikel 7 Wijziging van deze algemene voorwaarden

 1. Atalanta Privacy behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Atalanta Privacy zal de Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zit tenminste een maand.

Artikel 8 Verwerking van persoonsgegevens

 1. In het kader van de uitvoering van de werkzaamheden verwerkt Atalanta Privacy persoonsgegevens. In de privacyverklaring is dit verder toegelicht.

Artikel 9 Toepasselijk recht

 1. Op de Overeenkomsten die Atalanta Privacy sluit met de Opdrachtgever is alleen Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen over de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden en alles wat daaruit voortkomt, zullen aan de bevoegde rechter in de rechtbank Rotterdam worden voorgelegd.

Versie 1 oktober 2018