Privacyverklaring

Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een verantwoordelijke verzamelt en gebruikt deze met een specifiek doel op basis van een grondslag zoals bedoeld in artikel 6 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking.

Ook Atalanta Privacy Management & Consultancy (hierna: Atalanta Privacy) verwerkt persoonsgegevens en is daar verantwoordelijke voor in de zin van de AVG. Hieronder lees je welke persoonsgegevens Atalanta Privacy verwerkt, waarom en hoe lang Atalanta Privacy deze bewaart.

 • FG-dienstverlening, AVG-projectmanagement, AVG-advies, cursussen, workshops, lezingen en trainingen

Atalanta Privacy verleent verschillende diensten aan organisaties. Om contact te kunnen onderhouden, om afspraken te maken, om overeenkomsten te sluiten, om de diensten te verlenen en om nazorg te kunnen geven verwerkt Atalanta Privacy persoonsgegevens. Het gaat om

 • ­naam,
 • NAW van de organisatie,
 • functie,
 • telefoonnummer,
 • e-mailadres.

Deze contactgegevens zijn minimaal nodig om de genoemde werkzaamheden te kunnen verrichten. Daarom heeft Atalanta Privacy een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van deze contactgegevens.

De contactgegevens worden tot één jaar na het laatste contact bewaard met het oog op nazorg, vervolgopdrachten en financiële administratie, tenzij een wettelijke verplichting noodzaakt tot het langer bewaren daarvan.

 • Cursussen, trainingen en workshops

In het kader van het voorbereiden en geven van verschillende soorten trainingen kan Atalanta Privacy ook persoonsgegevens verwerken van deelnemers aan die trainingen. Het gaat om

 • naam,
 • NAW van de organisatie waar de deelnemer werkzaam is,
 • functie,
 • telefoonnummer,
 • e-mailadres,
 • soort training,
 • gegevens over kennisbehoefte en –niveau.

 Het doel is om een training op maat te kunnen geven waarbij Atalanta Privacy rekening houdt met de individuele opleidingswensen en het kennisniveau van de groep. Daarom heeft Atalanta Privacy een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van deze gegevens.

De contactgegevens worden tot drie maanden na de desbetreffende training bewaard met het oog op nazorg van de deelnemers.

 • Overige persoonsgegevensverwerkingen

Atalanta Privacy neemt ook diensten af en sluit in dat kader overeenkomsten met organisaties of individuen. Om contact te onderhouden en overeenkomsten af te sluiten is het verwerken van contactgegevens nodig. Het gaat om

 • naam,
 • NAW van de organisatie,
 • functie,
 • telefoonnummer,
 • e-mailadres.

Omdat vaak niet de betrokkene zelf partij is maar de organisatie, zal ook hier voornamelijk de grondslag gerechtvaardigd belang van Atalanta Privacy van toepassing zijn, namelijk om een administratie bij te houden van de dienstverleners, waaronder verwerkers van Atalanta Privacy.

De contactgegevens worden tot één jaar na het laatste contact bewaard met het oog op nazorg, vervolgopdrachten en financiële administratie, tenzij een wettelijke verplichting noodzaakt tot het langer bewaren daarvan.

Beveiligingsmaatregelen

Atalanta Privacy heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen. De persoonsgegevens zijn onder meer beperkt toegankelijk en beveiligd door middel van wachtwoorden. Voor zover Atalanta Privacy gebruik maakt van verwerkers die in opdracht van Atalanta Privacy persoonsgegevens verwerken, zijn hiermee verwerkersovereenkomsten gesloten. Daarin is onder meer geregeld dat zij de persoonsgegevens alleen verwerken volgens de instructie van Atalanta Privacy, dat zij deze beveiligen en deze persoonsgegevens geheim moeten houden.

Privacyrechten

Wil je weten welke persoonsgegevens Atalanta Privacy over jou verwerkt, voor welk doel, wie deze gegevens ontvangen heeft en hoe lang Atalanta Privacy ze bewaart, dan kun je Atalanta Privacy om inzage vragen. Je kunt ook vragen om verbetering van de gegevens wanneer je merkt dat deze niet overeenkomen met de werkelijkheid. Je kunt verwijdering of beperking van de verwerking van jouw gegevens vragen, maar voor het inwilligen van deze verzoeken gelden specifieke voorwaarden. Die zijn in de AVG genoemd.

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens door Atalanta Privacy wanneer je vindt dat daarvoor een voor jou specifieke situatie van toepassing is.  Atalanta Privacy maakt dan de afweging of jouw belang zwaarder weegt dan het gerechtvaardigd belang van Atalanta Privacy om jouw gegevens te verwerken.

Atalanta Privacy laat je binnen een maand na ontvangst van je verzoek weten welk gevolg Atalanta Privacy daaraan geeft. Om aan een verzoek te kunnen voldoen moet Atalanta Privacy wel kunnen vaststellen dat degene die het verzoek doet ook gerechtigd is dat verzoek te doen.

Je hebt naast deze rechten ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van deze privacyverklaring

In deze privacyverklaring geeft Atalanta Privacy informatie over hoe zij met jouw gegevens omgaat. Wijziging van deze gegevensverwerkingen zal Atalanta Privacy net als wijziging van deze privacyverklaring op passende wijze bekendmaken.

Versie oktober 2018